Vaaliteemani

Yhteistyöllä elinvoimaisuuteen

Vain yhteistyöllä saadaan Oriveden elinvoimaisuus uuteen kasvuun! Ilman hyvää ja rakentavaa yhteistyötä yli puoluerajojen, eri koulutusasteiden välillä, eri toimijoiden ja yhdistysten sekä yrittäjien kanssa, ei Oriveden elinvoimaisuutta saada parannettua. Nuorten mielipiteitä tulisi myös kuunnella. Oriveden asukasluvun laskusuuntaisuus on kylmä fakta ja se tulee kääntää noususuuntaiseksi, jotta kunnan elinvoimaisuus palautuu ja säilyy. Yhteistyötä, voimien yhdistämistä tarvitaan enemmän kuin koskaan kaikkien eri toimijoiden kesken. Tähän yhteistyöhön ja sen rakentamiseen, oman kunnan hyväksi, olen valmis sitoutumaan.

Yhtä pelastavaa tekijää, ”kunnan kilpeä kirkastavaa sisäänheittotuotetta” ei ole, joten Oriveden pitää löytää ja tiedostaa omia, monia vahvuuksiaan, käyttää ja markkinoida niitä. Positiivinen ”villasukkajulkisuus” on hyvä alku, mutta se ei pelkästään riitä, rinnalle tarvitaan tekoja, hankkeita ja uusia ideoita sekä markkinointia. Tarvitaan tontteja ja vuokra-asuntoja sekä omakotitaloja, jotta mahdollista muuttoa miettivät perheet ja yrittäjät voivat valita mieleisensä.

Tärkeitä tekijöitä kunnan elivoimaisuuden ylläpitäjiä ovat päivähoidon, esiopetuksen ja peruskoulujen riittävä tarjonta, niiden toimivuus sekä ammattitaitoiset työntekijät. Sekä Oriveden lukio että Oriveden Tredun toimipiste ovat myös kunnan vetomaisuustekijöitä ja nämä opinahjot tuleekin Orivedellä säilyttää. Oppilaitokset ovatkin kehittäneet ja uusineet kurssitarjontaa monipuolisesti ja kysynnän mukaan.

Elinvoima kumpuaa myös paikallisista yrityksistä ja yhdistyksistä. Kunnan tulee pitää huolta jo olemassa olevista yrittäjistään, houkutella uusia yrityksiä sekä tarjota hyvät edellytykset yrittämiselle. Yritykset synnyttävät työtä ja hyvinvointia. Yhdistykset ja seurat tekevät arvokasta työtä omilla tahoillaan. Oriveden tulee hyödyntää markkinoinnissa myös majoitusyrityksiään, ruokapaikkoja ja kahviloita. Lisäksi Orivedellä on monia hevostalleja ja ratsastukseen liittyvää toimintaa upean ja puhtaan luonnon ympäröimänä. Mahdollinen tuulivoimapuisto ei varmastikkaan vedä Oriveden maisemista ja puhtaasta luonnosta kiinnostuneita puoleensa.

Elinvoimaisessa kunnassa huolehditaan myös vanhuksista. Kunnan palveluissa tulee turvata ikäihmisten tarvitsema yksilöllinen hoivatarve ja arkisten toimien tuki. Kunnassamme on myös hyväkuntoisia ja aktiivisia senioreita, jotka ovat merkittävä voimavara kolmannen sektorin ja omaishoidon saralla.

Koulun ääni mukaan päätöksentekoon

Opetustyön ammattilaisia, ”kentän ääntä”, tulee konsultoida ja kuunnella kouluun liittyvissä asioissa ja päätöksiä tehdessä. Kuntapäättäjien tulisi jatkossa tehdä heidän kanssaan enemmän yhteistyötä ja tulla tutustumaan ja keskustelemaan paikan päälle, mitä opettajien työ (varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin) nykypäivänä on. Kuraattorit ja koulupsykologi ovat täystyöllistettyjä tällä hetkellä.  Koulusta ja opetuksesta ei ole varaa enää säästää!

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden koulupolku tulee suunnitella huolella. Yleisopetuksen luokkiin intergrointi ei välttämättä ole oppilaalle se kaikkein paras ja eteenpäin vievä vaihtoehto – toki näinkin on. Kannatan siis erityisluokkien olemassaoloa. Vahvat ja riittävät tukitoimet koulutaipaleen ensimmäisillä vuosilla kannattelee oppilaan koulupolkua. Esi- ja alkuopetukseen tulee jatkossakin siis suunnata ja budjetoida riittävästi sekä erityisopettajan että moniammatillista tukea. Erityisopetusta tulee olla resursoituna riittävästi toki myös niin ylemmillä luokilla kuin myös yläkoulun ja lukionkin puolella – varsinkin korona-ajan jälkeiseen mahdolliseen oppimisvajeen kiinni kuromiseen. Resurssit pitää osata kohdentaa oikein.

Henkilöstön tulee jatkossakin olla pätevää. Pelkkä ammattitaitoinen henkilökunta ei kuitenkaan riitä, tarvitaan myös riittävät sekä ajanmukaiset oppimateriaalit ja resurssit, riittävän suuret ja toimivat sekä sisäilmaltaan puhtaat tilat ja kiinteistöt.

Kannatan OAJ:n esittämää opettajamitoitusta – se on avaintekijä parempiin oppimistuloksiin. Tutkimuksissa on osoitettu, että ryhmäkoolla on selkeä yhteys oppimistuloksiin (Tulevaisuuden peruskoulu, OKM julkaisuja 2015:8). Kuljetusoppilaiden matkustus- tai/ja odotusaikaa ei voi enää nykyisestään pidentää.  Käsittääkseni koulujen lakkauttamisella ei ole mikään kiire. Sillä näe, että pienille kyläkouluille on tarvetta ja tämän hetkinen koulujen määrä on hyvä.

Olen osaltani tuomassa ajankohtaista tietoa, toiveita ja terveisiä tuleviin päätöksiin suoraan tapahtuma(rikkaalta)paikalta, kaikkien kouluasteiden asioita eteenpäin vieden.

Elinvoimaa hyvinvoinnista,

toimintakykyä liikunnasta

Elinvoimaiset, mielenterveydeltäänkin hyvinvoivat, kuntalaiset ovat kunnan tukipilareita. Elinvoimainen kunta tarvitsee hyvinvoivia, työssään ja arjessaan jaksavia kuntalaisiaan. Vuonna 2019 kunnat työllistivät 422 000 työntekijää. Yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä ja noin kolmannes sairauspäivärahapäivistä johtui mielenterveyden häiriöistä. Jo ennen koronaa heikentyneen mielenterveyden kustannukset ovat Suomessa, OECD:n mukaan, noin 11 miljardia vuodessa!(Mieli Ry)

Mielenterveys on siis todella tärkeä ja merkittävä asia. Kuntapäättäjien tuleekin jatkossa sitoutua ottamaan huomioon mielenterveysvaikutukset päätöksiä tehdessään. Kuntalaisten mielenterveyspalveluiden laatu ja riittävyys tulee taata. Mielenterveys on hyvinvointia, elämäniloa sekä arjen pyörittämisen jaksamista. Kunta on avainasemassa rakentamassa kannattelevaa, turvallista ja mielekästä arkea.

Kunnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin, ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja kiusaamista. Työikäisten kohdalla mielenterveysosaaminen tulisi olla osa kunnan esimiesten ja johtajien osaamistavoitteita. Kunnan tarjoamissa palveluissa tulee löytyä tukimenetelmiä perheiden ja vanhemmuuden mielenterveyden edistämiseksi ja vaikeassa tilanteessa olevien perheiden tukemiseksi. Terapiatakuun käyttöönotolla parannettaisiin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja palveluiden laatua. Terapiatakuu koskisi kaikkia ikäryhmiä, myös ikääntyneitä.

Liikunnan edistäminen on yksi kuntien tärkeimmistä tehtävistä. Valtiolle aiheutuu liikkumattomuudesta miljardien eurojen kustannukset vuosittain. Siksipä liikkumattomuuden vaikutusten ennaltaehkäisy ja liikunnan mahdollistaminen kaikille ikäryhmille ovat parhaat vastalääkkeet kustannusten nousuun.

Orivedellä on ollut hyvä tarjonta liikunnan eri muotoihin niin kaupungin, kansalaisopiston kuin yksityistenkin palveluntarjoajien taholta. Korona-aikana ovat valitettavasti useimmat ryhmät joutuneet perumaan kokoontumiset ja vastuu liikkumiselle on jäänyt jokaisen omalle vastuulle. Tulevina vuosina tulee liikuntaan suunnata varoja vähintään yhtä paljon kuin ne ennen korona-aikaa ovat olleet. Sekä sisä- että ulkoliikuntapaikat tulee pitää kunnossa ja tarjota palveluja monipuolisesti niin, että liikuntapaikat ja osallistumismahdollisuudet ovat kaikenikäisten saatavilla. Erityisryhmiä unohtamatta.

Liikkumisreseptiä tulee aktivoida enenevissä määrin myös Oriveden kunnassa. Peräänkuulutan lisää yhteistyötä yhdistysten ja yrittäjien kanssa, jotta mahdollisimman moni saisi hyvän fyysisen kunnon kautta lisää toimintakykyä ja jaksamista arjen haasteisiin. Oriveden vahvuuksia ovat monet liikuntapaikat, upeat ulkoilureitit, monet järvet, kauniit maalaismaisemat, jossa silmä ja sielu lepää.

”Liikuntaa ei ole milloinkaan liian aikaista eikä liian myöhäistä aloittaa, mutta se on aina liian aikaista lopettaa.” Ilkka Vuori

Maija Ylistalo

Luokanopettaja
maija.ylistalo@gmail.com

Seuraa somessa